Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Logo

Algemene voorwaarden

Voor Leveranciers

Ten aanzien van de dienstverlening van Industrada gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van Industrada aanvaardt de Leverancier aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

 

Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1.     Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Leverancier om gebruik te maken van de Diensten.

1.2.     Aanvraag: een aanvraag op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een opdracht voor werkzaamheden wordt aangeboden door een Opdrachtgever.

1.3.     Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4.     Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Leveranciers.

1.5.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van aan een Leverancier met gebruikmaking van het Platform.

1.6.    Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk die reageert op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Elke Leverancier wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.

1.7.    Overeenkomst: de overeenkomst tussen Industrada en Leverancier met betrekking tot de Dienst, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

1.8.    Profielpagina: een pagina op het Platform met een overzicht van het bedrijfsprofiel, de reviews en de projecten van de Leverancier. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door Industrada gewijzigd worden.

1.9.    Platform: het door Industrada via de website www.Industrada.com, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Opdrachtgevers en Leveranciers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden of leveren van materialen.

1.10.    Reactie: iedere reactie van de Leverancier op een aanvraag, ongeacht de inhoud daarvan.

1.11.    Industrada: de besloten vennootschap Industrada BV, gevestigd te Roterweg  3,  6102TM  gemeente Echt-Susteren, KvK nummer: 71991018.

Artikel 2.    Algemeen

2.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Industrada en de Leverancier.

2.2.     Industrada is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal Industrada deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Leverancier. Indien de Leverancier met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Leverancier de Overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

2.3.     Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Industrada en de Leverancier zijn overeengekomen.

2.4.     Industrada wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Leverancier van de hand.

2.5.     Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Leverancier en Industrada, wordt de Leverancier geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6.     Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Industrada zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3.    Totstandkoming Overeenkomst

3.1.     Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. Industrada beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

3.2.     Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst, nu de Leverancier niet kwalificeert als een consument.

Artikel 4.    Dienstverlening

4.1.     Industrada biedt een platform aan waarop Opdrachtgevers en Leveranciers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden of het leveren van materialen. Industrada heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

4.2.     Industrada is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

4.3.     Industrada heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in Reacties, Aanvragen, opdrachten, reviews en voorstellen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Industrada draagt voor de inhoud van Reacties, Aanvragen, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Industrada verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Leveranciers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die Industrada stelt.

4.4.    Industrada biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Industrada niet:
 (a)  dat de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
 (b)  dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
 (c)  dat derden niet het Platform en/of de systemen van Industrada onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5.    Onderhoud

5.1.     Industrada is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Industrada ontstaat. Industrada is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 6.    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1.     Uitsluitend natuurlijke personen en rechtspersonen die geen consument zijn en zich toeleggen op het uitvoeren van werkzaamheden, zullen zich als Leverancier registeren op het Platform.

6.2.     De Leverancier garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Leverancier:
 (a)  dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten;
 (b)  zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
 (c)  dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar de Leverancier werkzaam in is;
 (d)  dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen voor Leveranciers die Industrada stelt en die Industrada van tijd tot tijd via het Platform of op andere wijze aan de Leverancier communiceert. Industrada zal wezenlijk nieuwe kwaliteitscriteria altijd voor inwerkingtreding daarvan aan de Leverancier communiceren en de Leverancier een redelijk termijn gunnen om hem in staat te stellen aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen; en
 (e)  dat hij te allen tijde zal voldoen aan de op dat moment geldende huisregels, zoals die op het Platform worden gecommuniceerd. De huisregels kunnen door Industrada van tijd tot tijd worden aangepast.

6.3.     De leverancier zal slechts berichten plaatsen op- en versturen via het Platform met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden voor een Opdrachtgever. De leverancier zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Opdrachtgevers.

6.4.     Door het aanbieden van gegevens op het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Reacties, offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Leverancier toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Leverancier is ermee bekend dat de positionering van zijn Reactie, offerte, aanbiedingen en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

6.5.     De Leverancier is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van Industrada niet zal schaden.

6.6.     De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst:
 (a)  materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;
 (b)  materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
 (c)  materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Industrada of derden worden geschonden;
 (d)  materiaal dat naar de mening van Industrada in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
 (e)  materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;
 (f)  een aanvraag die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
 (g)  materiaal dat in strijd is met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden.

6.7.     Industrada behoudt zich het recht voor de door de Leverancier opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Industrada behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Reacties, Aanvragen, opdrachten, reviews, voorstellen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Leverancier op schadevergoeding.

6.9.     Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Leverancier heeft bevestigd. Industrada is bij Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier geen partij. Industrada kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Leveranciers om die werkzaamheden uit te voeren. Leverancier vrijwaart Industrada jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

6.10.    Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Leverancier worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook.

6.11.    Indien de Leverancier in strijd handelt met het in artikel 6.10 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 5.000 ( vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Industrada om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Leverancier te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7.    Reviews

7.1.     Een Opdrachtgever is gerechtigd een review toe te voegen aan de Profielpagina van de Leverancier door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

7.2.     De inhoud van een review wordt bepaald door de Opdrachtgever. Industrada heeft daar geen invloed op en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. Industrada is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een review.

7.3.     Industrada is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

7.4.     Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 (a)  een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
 (b)  een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Leverancier;
 (c)  een review mag geen links en/of scripts bevatten; en
 (d)  een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Leverancier van wie de Opdrachtgever een Reactie heeft gekregen en/of waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 8.    Privacy

8.1.     Industrada verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8.2.     Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Industrada, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

Artikel 9.    Account en informatieverstrekking door de Leverancier

9.1.     Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Industrada dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

9.2.     Industrada kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Leverancier. De Leverancier zal deze informatie op eerste verzoek aan Industrada verstrekken. Verstrekt de Leverancier de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van Industrada, dan heeft Industrada het recht om het Account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

9.3.     Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Industrada de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard. De Leverancier kan pas Reacties plaatsen met het Account als Industrada vastgesteld heeft dat de Leverancier voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen.

9.4.     Industrada is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Reactie, Aanvraag, opdracht, review, bieding of andere informatie door de Leverancier te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat de Leverancier niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van Industrada, dat er een vermoeden is dat de Leverancier in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Leverancier eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

9.5.     Om toegang te krijgen tot het Account wordt een wachtwoord aan de Leverancier verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Leverancier mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Leverancier is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Industrada voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

9.6.     Industrada is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 10.    Intellectuele eigendomsrechten

10.1.     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan Industrada en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Aanvragen, opdrachten, reviews, voorstellen of anderszins.

10.2.     Het is de Leverancier niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Industrada, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat de Leverancier niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Industrada, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

10.3.     De Leverancier garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen Reacties, Aanvragen, opdrachten, reviews en voorstellen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Leverancier vrijwaart Industrada volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 11.    Uitsluiting

11.1.     Industrada behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Leverancier uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:
 (a)  de Leverancier op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
 (b)  de Leverancier inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
 (c)  Industrada een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Leverancier zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;
 (d)  de Leverancier een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;
 (e)  de Leverancier een review plaatst over een opdracht die door de Leverancier zelf is uitgevoerd of indien de Leverancier zich anderszins valselijk voordoet als een Opdrachtgever op het Platform;
 (f)  de Leverancier via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere Leveranciernen voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden;
 (g)  de Leverancier in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;
 (h)  de Leverancier de betaling van de Leadprijs op enige wijze tracht te omzeilen;
 (i)  de Leverancier niet (langer) voldoet aan de door Industrada gestelde kwaliteitseisen; en
 (j)  de Leverancier medewerkers van Industrada of Opdrachtgevers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 12.    Overmacht

12.1.     Industrada is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Industrada gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 13.    Verwijzingen

13.1.     Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Industrada heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 14.    Beveiliging

14.1.     Industrada heeft beveiliging hoog in het vaandel staan en spant zich in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Industrada legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15.    Melding van Inbreuk

15.1.     Reacties, Aanvragen, opdrachten, reviews en voorstellen dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens.

15.2.     Indien een Leverancier van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan Industrada melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door deze Leverancier op te geven gegevens zal Industrada de melding in behandeling nemen. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Industrada worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Leverancier Industrada voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Industrada lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16.    Duur en beëindiging Overeenkomsten voor onbepaalde duur

16.1.     Behoudens voor zover in Artikel 18 hieronder anders is bepaald of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geldt dat de Overeenkomst tussen Industrada en Leverancier wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

16.2.     De Overeenkomst kan door de Leverancier op ieder moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@Industrada.com met het onderwerp ‘Verwijdering Account’. Indien Industrada een opzegproces ter beschikking stelt via het Account, kan opzegging tevens via die weg plaatsvinden.

16.3.     Industrada heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Industrada zal de opzegging via het Account of per e-mail communiceren.

16.4.     Indien de Leverancier in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Industrada het recht de Overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van al haar rechten.

16.5.     De beeïndiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, ontslaat de Leverancier niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Industrada.

Artikel 17.    Geschillen

17.1.     Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen Industrada en Leverancier, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

17.2.     Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Roermond, Nederland.

Echt, Augustus 2018

 

 

 

 

Voor opdrachtgevers

Ten aanzien van de dienstverlening van Industrada.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Industrada aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.


Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
 
1.1     Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
 
1.2     Aanvraag: een aanvraag op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
 
1.3     Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
 
1.4    Dienst: de dienstverlening die door Industrada wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Leveranciers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden of leveren van materialen.
 
1.5    Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Leveranciers.
 
1.6    Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Leverancier met gebruikmaking van de Website.
 
1.7    Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel een voorstel doet op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
 
1.8    Website: de website www.Industrada.com.

1.9    Industrada: de besloten vennootschap Industrada BV, gevestigd te Roterweg  3,  6102TM  gemeente Echt-Susteren, KvK nummer: 71991018.
 

 


Artikel 2.    Algemeen


2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Industrada en de Gebruiker.
 
2.2    Op de Diensten die door Industrada aan Leveranciers worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden Industrada voor Leverancier” van toepassing.
 
2.3    Industrada is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 
2.4    Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Industrada en de Gebruiker zijn overeengekomen.
 
2.5    Industrada wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
 
2.6    Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Industrada, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 
2.7    Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Industrada zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


Artikel 3.    Dienstverlening


3.1    Industrada biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Leveranciers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden en leveren van materialen. Industrada heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Industrada is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 
3.2    Industrada heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de aanvragen, opdrachten, referenties en richtprijzen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Industrada draagt voor de inhoud van aanvragen, opdrachten, referenties en richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Industrada verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en Leveranciers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
 
3.3    Industrada biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van  (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Industrada niet:
 – dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder    mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
 – dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
 – dat derden niet de Website en/of de systemen van Industrada onrechtmatig zullen gebruiken.


Artikel 4.    Onderhoud


4.1    Industrada is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Industrada ontstaat.
 
Artikel 5.    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
 
5.1    De Gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij:

(a)  bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten;
 (b)  zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
 (c)  ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar de Leverancier werkzaam in is;
 (d)  te allen tijde zal voldoen aan de op dat moment geldende huisregels, zoals die op het Platform worden gecommuniceerd. De huisregels kunnen door Industrada van tijd tot tijd worden aangepast.
 
5.2    Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot aanvragen, opdrachten, referenties en richtprijzen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruikers is er mee bekend dat de positionering van aanvragen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 
5.3    De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Industrada niet zal schaden.
 
5.4    De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
 -    materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
 -    materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
 -    materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Industrada of derden worden geschonden;
 -    materiaal dat naar de mening van Industrada in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
 -    materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
 -    een aanvraag of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
 
5.5    Industrada behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Industrada behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om aanvragen, opdrachten, referenties,  richtprijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
 
5.6    Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Leverancier heeft bevestigd. Industrada is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier geen partij. Industrada kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Leveranciers om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart Industrada jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 
5.7    Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
 
5.8    Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 5.000 (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Industrada om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.


Artikel 6.    Reviews


6.1    Een Opdrachtgever is gerechtigd een review toe te voegen aan het profiel van de Leverancier door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.
 
6.2    Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Industrada voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
 
6.3    Industrada is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, danwel anderszins niet voldoet aan de Referentie Policy zoals gepubliceerd op de Website.
 
6.4    Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 – een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
 – een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Leverancier;
 – een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
 – een referentie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Leverancier door wie de opdracht is uitgevoerd.


Artikel 7.    Privacy


7.1    Industrada verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
7.2     Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Industrada van toepassing.


Artikel 8.    Account


8.1    Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Industrada dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
 
8.2    Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Industrada de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. Industrada is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Aanvraag, opdracht, referentie, richtprijs of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
 
8.3    Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Industrada voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
 
8.4    Industrada is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.


Artikel 9.    Intellectuele eigendomsrechten


9.1    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Industrada en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van aanvragen, opdrachten, referenties, richtprijzen of anderszins.
 
9.2     Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Industrada, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Industrada, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 
9.3    De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen aanvragen, opdrachten, referenties en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Industrada volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op eniige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.


Artikel 10.    Uitsluiting


10.1     Industrada behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
     – de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
     – de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
     – de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.


 Artikel 11.     Overmacht


11.1    Industrada is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Industrada gebruikt maakt.


Artikel 12.    Verwijzingen


12.1     De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Industrada heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.


Artikel 13.    Beveiliging


13.1     Industrada heeft beveiliging hoog in het vaandel staan en spant zich in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Industrada legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


Artikel 14.    Melding van Inbreuk


14.1    Aanvragen, opdrachten, referenties en richtprijzen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
 
14.2    Indien een Leverancier van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan Industrada melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door deze Leverancier op te geven gegevens zal Industrada de melding in behandeling nemen. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Industrada worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Leverancier Industrada voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Industrada lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.


Artikel 16.    Duur en beëindiging 

16.1    Elke overeenkomst tussen Industrada en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
 
16.2     Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Industrada het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


Artikel 17    Geschillen


17.1     Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 
17.2     Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda.
 
Echt, augustus 2018

"Voor en door gebruikers!"